Giới thiệu Bộ môn Luật Hành chính

Bộ môn Luật Hành chính hiện đảm trách các môn học Luật Hành chính, Xây dựng văn bản pháp luật, Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, Thủ tục hành chính, Pháp luật xây dựng và nhà ở, Administrative Law.


Bộ môn Luật Hành chính hiện bao gồm:

1. Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn, Chi ủy viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức bộ máy nhà nước; Pháp luật về Cán bộ, công chức và viên chức; Cưỡng chế hành chính; Trách nhiệm hành chính; Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực

Giảng dạy các môn học: Luật Hành chính

Điện thoại liên hệ:  0949 290 877                                       

Email: tranthithuhalaw@gmail.com

Ly lich khoa hoc_Co Tran Thi Thu Ha.pdf


2. Tiến sĩ Đặng Tất Dũng - Phó Trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước