Giới thiệu Bộ môn Luật Tố tụng hành chính

Bộ môn Luật Tố tụng hành chính hiện phụ trách các môn học Luật Tố tụng hành chính, Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Kỹ năng giải quyết khiếu nại hành chính.


Các thành viên của Tổ Bộ môn Luật Tố tụng hành chính bao gồm:

1. Tiến sĩ Lê Việt Sơn - Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài phán hành chính, tố tụng hành chính, pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Giảng dạy các môn học: Tài phán hành chính, Luật Tố tụng hành chính, Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Thanh tra trong hoạt động quản lý nhà nước

Điện thoại liên hệ: 0902 528 094                           

Email: lvson@hcmulaw.edu.vn

Ly lich khoa hoc_Thay Le Viet Son.pdf


2. Thạc sĩ Nguyễn Tú Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thanh tra