Giới thiệu Bộ môn Lý luận Nhà nước & Pháp Luật

Bộ môn Lý luận Nhà nước & Pháp luật hiện đang phụ trách môn học Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Theory of State and Law và Customary Law and Precedent trong chương trình cử nhân.

 

Bộ môn Lý luận Nhà nước & Pháp luật bao gồm các thành viên:

1. Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Mai

Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận về Nhà nước và pháp luật; Nhà nước pháp quyền; Quyền con người; Chính quyền địa phương; Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương

Giảng dạy các môn học: Lý luận về Nhà nước và pháp luật; Nhà nước pháp quyền; Quyền con người, quyền công dân, Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật,...                                   

Điện thoại liên hệ:  0909371076  

E-mail: ntnmai@hcmulaw.edu.vn

Ly lich khoa hoc _ co Mai.pdf

 

2. Tiến sĩ Đỗ Thanh Trung

 

3. Thạc sĩ Đặng Thị Thu Trang