2020-4-17 Danh mục đề tài tiểu luận K41

YÊU CẦU ĐỐI VỚI TIỂU LUẬN THAY THẾ

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên chưa tìm được chỗ thực tập hoặc việc thực tập bị gián đoạn (không thể thực tập được nữa – theo thông báo của cơ quan, đơn vị nơi thực tập).

2. Hình thức, cơ cấu:

2.1.Hình thức:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, không lỗi chính tả.
 • Size chữ: 13
 • Line Spacing: 1,5
 • Font chữ: Times New Roman
 • Độ dài phần nội dung tiểu luận: Tối thiểu 20 trang A4 (không bao gồm Mở đầu, Mục lục, Danh mục văn bản pháp luật, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục).

2.2. Cơ cấu:

Bao gồm các bộ phận sau:

 • Phần Mở đầu;
 • Mục lục;
 • Nội dung của tiểu luận;
 • Kết luận;
 • Phụ lục (nếu có);
 • Danh mục tài liệu tham khảo.

 

Sinh viên tải danh mục đề tài tiểu luận TẠI ĐÂY

--%>
Top