HỘI THẢO KHOA HỌC “HIẾN PHÁP 2013 – 10 NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH"

Với tính chất là đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật quốc gia và trong đời sống xã hội, Hiến pháp 2013 đã trở thành “kim chỉ nam” quan trọng định hướng về tổ chức và hoạt động cho các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân; bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Trải qua gần 10 năm có hiệu lực, về cơ bản Hiến pháp năm 2013 đã được tổ chức triển khai thi hành có hiệu quả, tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội,… bám sát các mục tiêu trong các văn kiện chính trị của Đảng, cũng như đạt được các mục tiêu trong Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội, Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 2 tháng 1 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thi hành Hiến pháp 2013 thời gian qua vẫn tồn tại một số bất cập và hạn chế như: một số nội dung của Hiến pháp còn tồn tại dưới dạng “Hiến định” vì chưa được cụ thể hoá hoặc được cụ thể hoá nhưng chưa đầy đủ; hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật còn chậm; kết quả rà soát văn bản chưa được kết nối, sử dụng hiệu quả trong quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan…Mặt khác, việc thi hành Hiến pháp năm 2013 trong bối cảnh hiện nay, cần phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới. Nhằm đóng góp những giải pháp để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của việc thi hành Hiến pháp năm 2013 trong thời gian tới, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Hiến pháp 2013 – 10 năm triển khai thi hành” là chủ đề mang tính cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thiết thực về thực tiễn trong thời điểm hiện nay. Để đạt được mục đích trên, các vấn đề được đặt ra, bàn luận tại Hội thảo nhằm giải quyết các mục tiêu sau:

1) Làm rõ những vấn đề cơ bản về việc thi hành Hiến pháp; Luận giải những quy định của Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

2) Đánh giá những điểm mới cũng như những bất cập, hạn chế trong các quy định của Hiến pháp năm 2013;

3) Làm rõ những bất cập, hạn chế trong thực tiễn triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; Kiến nghị các giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp năm 2013.

Thông tin tổ chức Hội thảo:

- Thời gian tổ chức: 01 buổi sáng, thứ Hai, ngày 16 tháng 10 năm 2023.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường A1002, Trường Đại học Luật TP. HCM, Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Thành phần tham dự:

Hội thảo dự kiến có sự tham gia của khoảng 150 – 200 đại biểu tham dự trực tiếp bao gồm:

- PGS. TS. Phạm Minh Tuấn – Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản;

- GS.TS. Trần Ngọc Đường – Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thành viên thường trực Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Hiến pháp 2013);

- Đại diện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Sở, ban, ngành của TP.HCM, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, Hội Luật gia TP.HCM…

- Đại diện của các cán bộ, công chức đến từ cơ quan nhà nước; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu…

- Giảng viên Khoa Luật Hành chính – Nhà nước và các Khoa khác có quan tâm;

- Nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành Luật Hành chính – Hiến pháp, sinh viên Chất lượng cao Hành chính – Tư pháp, sinh viên Khoa Luật Hành chính – Nhà nước và sinh viên các Khoa khác có quan tâm. Thông cáo báo chí Hội thảo khoa học "Hiến pháp 2013 - 10 năm triển khai thi hành": https://www.hcmulaw.edu.vn/.../truong-dai-hoc-luat-thanh...

--%>
 

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Phòng A.306 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM)

Điện thoại: 0839400989 (172)

Copyright ©2022 Trường Đại Học Luật TP.HCM

Top